studio Royale

Studio Royale, Noordwijkerhout

 • Studio Royale privacyverklaring ( AVG / GDPR )
  Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Studio Royale persoonsgegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking en bewaring gebeurt met de grootste zorgvuldigheid, met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de op het moment van verwerking actuele nationale regelgeving.
  De AVG schrijft voor dat Studio Royale inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
  Studio Royale zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit nog actueel is.

  Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is: Studio Royale, Smederij 11, 2211 SM Noordwijkerhout, https://www.studioroyale.nl, , KvK nummer 281.04.943.

  Aard van de gegevens
  Studio Royale verwerkt de volgende persoonsgegevens: achternaam, voornamen, bedrijfsnaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, domeinnaam, bankrekeningnummer, klantnummer en factuurnummer.

  Verwerkingsgrond
  Studio Royale verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
  a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Studio Royale met betrokkene heeft gesloten;
  c. Studio Royale een wettelijke verplichting dient na te komen
  d. er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Studio Royale, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Studio Royale aan betrokkene.

  Doelen
  De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; facturatie; afleveren producten (foto's, video's, ander materiaal) of diensten; informatie over wijzigen producten en diensten; marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven; telefonisch contact, e-mailcontact; uitvoering wettelijke verplichtingen.

  Geautomatiseerde verwerkingen
  Studio Royale gebruikt MailChimp als marketingplatform, vooralsnog uitsluitend voor het verzenden van een nieuwsbrief die enkele malen per jaar verschijnt.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Studio Royale verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Royale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Bewaarduur van persoonsgegevens
  Studio Royale zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Per doel hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
  Wettelijke grondslag: Studio Royale houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
  Voor marketingdoeleinden: twee jaar, voor verzending van de nieuwsbrief of reclame: twee jaar, ten behoeve van telefonisch contact: onbepaald en ten behoeve van het informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

  De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Studio Royale of door middel van telefoon of e-mail. Studio Royale zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

  Cookies
  De website van Studio Royale gebruikt geen cookies.

  Beveiliging van de persoonsgegevens
  Studio Royale neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Studio Royale. Mocht zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Studio Royale onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen daarvan zo veel mogelijke te beperken. Studio Royale meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Studio Royale onverwijld contact op met deze betrokkenen.

  Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
  U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Studio Royale via .

  Intrekken toestemming
  U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Studio Royale schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Eventueel door u ondertekende contracten over het gebruik van foto's in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.